Corneal Cross Linking CXL
ROSE K 2 U FITOVANJU KERATOKONUSA…

Ovu vrstu intervencije radi jedan od najboljih svetskih hirurga prof. dr Pavel Rozsival, sa preko 30 godina hirurškog iskustva.

Naziv KORNEALNA EKTAZIJA, gde spada i keratokonus, obuhvata grupu poremećaja rožnjače koja se karakterišu slabošću strukture i tanjenjem rožnjače, koje vodi ka protruziji (ispupčenju) što se naziva „konus“ i iregularnom astigmatizmu. Promene su progresivne i vode ka slabljenju vida, smenjenoj toleranciji kontaktnog sočiva, do potpune nepodnošljivosti i nemogućnosti „držanja sočiva na oku“. Kod krajnjeg stadijuma istanjenja rožnjače preti perforacija, „otvaranje”, i transplantacija rožnjače postaje neminovna. Najčešće urođene ektazije su keratokonus i pelusidna marginalna degeneracija, a stečene su post lasik ektazije, postinflamatorne, bulozna keratopatija i druga stanja razmekšanja rožnjače. Zajedničko svim ektazijama rožnjače je redukovana biomehanička snaga zbog redukovanih interfibrilarnih veza, koje slabe u pomenutim stanjima.

SVETI VID-Keratokonus

Novi koncept u tretmanu ovakvih stanja je CORNEAL CROSS LINKING – što predstavlja nehiruršku proceduru kojom se postiže zaustavljanje propadanja rožnjače.

INDIKACIJE za CXL:
– ektazije rožnjače, urođene i stečene
– keratokonus
– pelusidna marginalna degeneracija
– jatrogena keratektazija (post-lasik, pseudofakna keratopatija nakon neadekvatne hirurgije katarakte) sa prognostičkim putem ka transplantaciji. Najbolje je kada se intervencija radi u početnim fazama, sa pahimetrijskom vrednošću većom od 400 mikrona debljine rožnjače.
Međutim, danas imamo mogućnosti da i tanje rožnjače spasemo transplantacije.
Procedura je u kliničkoj primeni od kraja devedesetih godina.
Nema promena u vrednosti očnog pritiska u toku procedure. Fitovanje specijalnog sočiva za keratokonus, sledi nakon reepitelizacije i procesa ozdravljenja rožnjače.

CILJ PROCEDURE je postizanje biomehaničke stabilizacije rožnjače i prekid progresije bolesti, kako bi se sprečila potreba za transplantacijom. Radi se o terapeutskom postupku u stanjima oka sa progresivnim istanjenjem i razmekšanjem rožnjače (ektazija), radi ojačanja mehaničke i biohemijske stabilnosti rožnjače, podsticanjem stvaranja dodatnih hemijskih veza unutar kornealne strome putem strogo lokalizovane fotopolimerizacije, uz maksimum zaštite okolnog tkiva.

Procedura se sastoji u homogenom prosvetljavanju tkiva rožnjače (UVA 370nm) natopljenog rastvorom riboflavina (vit B2), čime su pokrenuti biohemijski mehanizmi radi ojačanja i stvaranja novih kovalentnih veza među kolagenim fibrilama (porast biomehaničke snage).
Postupak je bezbolan i bezbedan. Primenjuje se anestezija rožnjače – kapima.

EFEKAT JE LOKALIZOVAN NA PREDNJI DEO ROZNJAČE. DVA SU BITNA CILJA U TRETMANU EKTAZIJA ROŽNJAČE:

Restauracija strukturnog integriteta rožnjače, corneal collagen cross-linking-om (CCL)

Restauracija vidne oštrine, što se postiže specijalnim kontaktnim sočivom.

Danas imamo mogućnosti fitovanja specijalnih sočiva za ovako deformisanu rožnjaču, Rose K2, Soft K i skleralnih kontaktnih sočiva što se primenjuje nakon završene procedure cross linkinga.
Postoji i mogućnost primene refraktivnih procedura, zavisno od procene stanja na oku:
laser ili implantacija intraokularnog sočiva.

Kombinovanjem ove metode lečenja i korigovanja specijalnim sočivom za ektatičnu rožnjaču, postigli smo fantastične rezultate u lečenju, sa potpunom rehabilitacijom vidne funkcije, o čemu govori i priloženi film na dnu stranice.

ŠTA JE ZAPAŽENO NAKON PRIMENE CROSS LINKINGA ROŽNJAČE?

  1. Zaustavljanje napredovanja ektazije
  2. Smanjenje regresije
  3. Poboljšanje tolerancije kontaktnog sočiva
  4. Pad maksimalne keratometrijske vrednosti
  5. Lako zaravnjenje rožnjače do 2D astigmatizma
  6. Lako poboljšanje nekorigovane vidne oštrine

KONTAKTNA SOČIVA ZA IREGULARNU ROŽNJAČU

Kod:

– Keratokonusa

– Iregularnih rožnjača

– Rožnjača sa ožiljcima

– Post graft (na transplantatu rožnjače)

Ima višestruku primenu: alergija (atopijska konstitucija) i slaba tolerancija RGP (rigid gas – permeabile lens) sočiva, pinguecula / pterigijum, (zadebljanja na rožnjači, sa vaskularizacijom), erozija kod keratokonusa koja se ne može rešiti strmijim refitovanjem, hidrops, stare procedure kornealne hirurgije poput napuštene RK – radijalna keratektomija, ili kod keratoplastika – transplantirane rožnjače, konus kod dece, dellen degeneracija rožnjače, radi poboljšanja kvaliteta epitela, monokularni keratokonus, ekscesivna proteinizacija kod dugogodišnjih nosilaca RGP, fotofobija, radno okruženje, mehurići ispod RGP sočiva / nestabilnost, stanja kod kojih radi bolje vidne oštrine fit treba da bude strmiji, pelucidna marginalna degeneracija / lokacija.

O svim mogućnostima pacijent se informiše u toku pregleda i fitovanja sočiva.

Specijalna bolnica SVETI VID već dugi niz godina se bavi tretmanom iregularne rožnjače, primenom hirurških korektivnih procedura, (implantacija intraokularnih sočiva, sa mogućnostima korekcije visokih vrednosti astigmatizma), kao i konzervativnim pristupom, u vidu korekcije specijalnim tipom kontaktnih sočiva.

SVETI VID-Keratokonus KONTAKTNA SOČIVA ZA IREGULARNU ROŽNJAČU

Nakon stabilizacije rožnjače po urađenoj proceduri cross linkinga, potrebno je korigovati i dioptrijski problem kod ektatičnih rožnjača, najčešće ispoljen u visokom stepenu iregularnog astigmatizma.

Rose K2 je jedinstveni keratokonusni dizajn sočiva koji koristi sofisticirane kompjuterski kontrolisane asferične krivine.

Po prirodi je keratokonična rožnjača asimetrična, gde je donji deo značajno strmiji od gornjeg što čini da se GP sočivo odiže na 6h, i da stoga stvara problem, ne stoji dobro i često spada kod ovakvih rožnjača.

ROSE K2 koristi ACT (Asimmetric corneal technology) da sočivo bude stabilnije, komfornije i da se postigne bolji vid.

Zbog specifičnog dizajna sočiva koji blisko prati oblik rožnjače, ROSE K obezbeđuje odličnu vidnu oštrinu i komfor, upravo ono što želimo postići kod ovakvih pacijenata, gde se ne primenjuje laserska korekcija, a implantacija faknog intraokularnog sočiva nije indikovana iz nekog razloga (plitka prednja komora ili ekonomski razlozi).

Fitovanje iregularne rožnjače je najveći izazov, jer rožnjača ne prati nikakve obrasce i postoji visok stepen iregularnog astigmatizma.

U kategoriju iregularne rožnjače spadaju post graft, keratoglobus, pelucidna marginalna degeneracija, post refraktivne rožnjače / ectasia; ima i sekundarnu primenu za keratokonusne rožnjače sa velikim ovalnim konusom i rožnjače posle traume.

U fitovanju kontaktnog sočiva kod jako izmenjenih krivina na rožnjači ili postojanja ožiljaka, ima nekoliko mogućnosti, među kojima i metod:

Pyggybacking – metod po kome se GP sočivo postavlja preko mekog kontaktnog sočiva
(obično dnevnog, visoko proputljivog za kiseonik).